Privacy
statement

Persoonsgegevens worden bij PayDutch verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Voorts is ons privacy beleid mede gebaseerd op de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.
Welke grondslag hebben we voor verwerking van Uw gegevens?
  • Om te voldoen aan een wettelijke plicht Uw gegevens te toetsen en te bewaren overeenkomstig hetgeen bepaald in het Burgerlijk Wetboek, Wet op het Financieel Toezicht (WFT) of specifieke bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
  • Voor het afsluiten en het uitvoeren van de bemiddelingsovereenkomst met een betaaldienstverlener, alsmede voor het aangaan van Uw lidmaatschap van PayDutch hebben wij gegevens van U nodig.
Hoelang bewaren we Uw persoonsgegevens?
  • Indien U door de screening komt en klant bij PayDutch wordt, bewaren we Uw gegevens zo lang als we ze moeten bewaren vanuit de wetgeving en/of zolang als we ze mogen bewaren voor vorderingen (tot de eventuele vordering is verjaard) waartegen we ons moeten kunnen verweren. De meeste gegevens bewaren doorgaans max. 1 jaar. Mutaties dient U t.a.t. direct aan ons door te geven. Ook deze gegevens bewaren we doorgaans max. 1 jaar. Na afloop van de bewaartermijn worden Uw persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen.
  • Indien U niet door de screening komt en dus geen klant van PayDutch kunt worden, worden Uw persoonsgegevens terstond verwijderd uit onze systemen.
Voor welke doelen gebruiken wij Uw persoonsgegevens?
  • Om een overeenkomst met U tot stand te brengen met een betaaldienstverlener, dienen we de risico's die verbonden zijn aan een overeenkomst met U, in kaart te brengen. Wij controleren de door U aangereikte documenten op compleetheid en reiken de documenten daarna aan de betaaldienstverlener aan voor het uitvoeren van de klant screening, waarbij onder meer de uiteindelijk belanghebbende en Uw ondernemingsrisico in kaart gebracht zullen worden.
  • Om te zorgen dat de financiële sector veilig en betrouwbaar blijft en om Uw en onze belangen te beschermen, bijvoorbeeld als het gaat om fraudebestrijding en –onderzoek, waarvoor onder anderen incidentenregisters en waarschuwingssystemen ingezet zullen worden.
Van wie krijgen wij Uw gegevens en aan welke anderen geven we die?
Wij gebruiken ook gegevens over U die we niet van U zelf hebben gekregen, maar bijvoorbeeld van onze business partners of uit andere bronnen. Wij reiken Uw gegevens alleen aan de betaaldienstverleners aan waarmee U een betaaldienstverleningsdocument gaat of heeft getekend. Wij delen Uw gegevens niet met reclame- en/of marketingbureaus.


Wilt U meer informatie dan hier vermeld?
Als U vragen of klachten hebt over de manier waarop we met Uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt U contact opnemen met: compliance@paydutch.com
Scroll naar top