Privacy
statement

Persoonsgegevens worden bij PayDutch verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Voorts is ons privacy beleid mede gebaseerd op de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.
Welke grondslag hebben we voor verwerking van Uw gegevens?
Hoelang bewaren we Uw persoonsgegevens?
Voor welke doelen gebruiken wij Uw persoonsgegevens?
Van wie krijgen wij Uw gegevens en aan welke anderen geven we die?
Wij gebruiken ook gegevens over U die we niet van U zelf hebben gekregen, maar bijvoorbeeld van onze business partners of uit andere bronnen. Wij reiken Uw gegevens alleen aan de betaaldienstverleners aan waarmee U een betaaldienstverleningsdocument gaat of heeft getekend. Wij delen Uw gegevens niet met reclame- en/of marketingbureaus.


Wilt U meer informatie dan hier vermeld?
Als U vragen of klachten hebt over de manier waarop we met Uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt U contact opnemen met: compliance@paydutch.com
Scroll naar top

Beste mensen,

Vanaf 1 januari 2023 bieden we geen betaaldienstverlening meer aan. We betreuren het uiteraard dat we deze beslissing hebben moeten nemen. De manier waarop de laatste tijd naar online betalingen wordt gekeken, heeft ons doen inzien dat het tegen inkoopprijs aanbieden van deze service aan al onze klanten, ongeacht hun grootte, simpelweg niet langer houdbaar is. En dat laatste was juist ons uitgangspunt vanaf 2006!

We hebben onze klantenportefeuille uiteraard NIET verkocht aan een collega, maar alle klanten in de zomer over onze beslissing geïnformeerd. Zo heeft iedere klant ruim de tijd om zelf een nieuwe aanbieder te zoeken.

Langs deze weg willen we jullie allemaal nogmaals danken voor jullie vertrouwen in onze dienstverlening. Heeft u vragen, dan kunt u die sturen aan info@stichtingpaydutch.nl

Hoogachtend,

Directie en medewerkers Stichting PayDutch